امانوئل اوهانجانیان فرد

مدیر عامل آرتک و همکاران

نظرات