علی اوسط مظفری

مدیر عامل آمار اندیشان فراز

نظرات