احد ذوالرحمی

مدیر عامل بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

نظرات