سیدمحمدعلی حاج میرصادقی

مدیر عامل پایداری طبیعت و منابع

نظرات