مسعود فراهانی پارسا

مدیر عامل پژوهشکده توسعه کالبدی شهری-منطقه ای

نظرات