فرشید ذاکری فردی

مدیر عامل پویا ارزیاب مهندسی و بهبود کیفیت

نظرات