حسین بیک محمد نژاد

مدیر عامل پویا نقش امید

نظرات