جمشید مبصر

مدیر عامل تحقیقات و مهندسی صنایع نوین

نظرات