پرویز حنیفی امیه

مدیر عامل تعاونی خدمات و تحقیقات و پژوهش 1410 تبریز

نظرات