حبیب نجفی نوبر

مدیر عامل تعاونی مهندسی مشاور خاتم

نظرات