رسول کریمی زاده

مدیر عامل توسعه تکنولوژی کشاورزی (تکتم)

نظرات