حمید سلطانی

مدیر عامل توسعه صنایع انرژی پیشگام

نظرات