محمد رضایی داهی

مدیر عامل توسعه و احیای منابع (تام)

نظرات