منیژه حجتی

مدیر عامل توسعه و بهسازی ارومیه

نظرات