عبدالرحمان مسعودی فرید

مدیر عامل جهان پردا

نظرات