مصطفی خسروشاهلی

مدیر عامل رادها بین المللی

نظرات