میرحمید حمیدی عدلی

مدیر عامل رایان تبدیل نوین

نظرات