حسن صفری شبستری

مدیر عامل زمین شناسی گمانه کار

نظرات