یوسف آرمودلی

مدیر عامل سازمان انرژی های نوایران

نظرات