محمد خیامی

مدیر عامل سازه سازان خیام تهران

نظرات