پژمان حاجی صادقی

مدیر عامل سبک آفرینان مهندسی نو (ساما)

نظرات