دکتر میر محمد علی نژاد هاشمی

مدیر عامل صحرا کاو

نظرات