خسرو شرکاء

مدیر عامل صنایع وسائط نقلیه(خودرو) ایران

نظرات