جواد بازرگان هرندی

مدیر عامل طراحی صنعتی ایران

نظرات