مجید گرایلی مقدم

مدیر عامل طرح خشتی شایستگان

نظرات