مجتبی کمالوند

مدیر عامل طرح و اندیشه و ابداع

نظرات