معصومه راحل

مدیر عامل طرح و تحلیل سیستم های مدیریتی گاهان

نظرات