غلامرضا آسترکی

مدیر عامل فکر آوران پارس جنوب

نظرات