سید یعقوب میرسلیمانی

مدیر عامل فناوری کشاورزی پایدار سرزمین

نظرات