جعفر قلی افشار قاسملو

مدیر عامل گروه 4 مهندسان مشاور

نظرات