میرمحمد علی میر محمدی

مدیر عامل مؤسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی

نظرات