محمدرضا حائری یزدی

مدیر عامل مرکز گسترش و فناوری اطلاعات (مگفا)

نظرات