علیرضا نمد مالیان اصفهانی

مدیر عامل معدن آفرین در

نظرات