اردلان ارجنگ

مدیر عامل مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

نظرات