قاسم طهماسبی

مدیر عامل مهندسی مطالعه و مشاوره ایمر

نظرات