جعفر شاکری صفت

مدیر عامل مهندسی و مدیریت فناوری سیامک

نظرات