مهرداد همایونفر

مدیر عامل همایون مشاور شمال

نظرات