علیرضا سعیدی

مدیر عامل سازمان غیر دولتی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران

نظرات