دکتر علی پزشکی

مدیر عامل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

نظرات