مهنس مهرداد فیروزان

مدیر عامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک- استان کرمان

نظرات