مهندس پژمان شقاقی

مدیر عامل مرکز پژوهشهای تخصصی معماری و شهرسازی کوبه

نظرات