دکتر رضا فرخ زاد

مدیر عامل مرکز تحقيقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

نظرات