دکتر صدیقی

مدیر عامل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

نظرات