مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان

مدیر عامل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

نظرات