محمد رضا ایوبی

مدیر عامل همگرایان تولید (کپکو)

نظرات