علیرضا کابلی

مدیر عامل شرکت صنایع شیمیایی و پلیمری دنـا (نانوسی)

نظرات