محمدباقر نجمی

مدیر عامل موسسه فنی نجمی(تاد)

نظرات