علی پاینده نجف آبادی

مدیر عامل سنگ آهن گهر زمین

نظرات