هاشم حاجی زاده

مدیر عامل کارخانه سنگ چینی نی ریز

نظرات