آقایان مهندس حسین چینی و مهندس احسان حر

مدیر عامل گروه کارخانجات آجر نماچین رویال

نظرات